Новини

НЧ "Просвета 1909 г.", с. Белозем успешно приключи изпълнението на проекта "Носията външен облик на традиция, бит и култура. Изработване на народни носии".

НЧ "Просвета 1909 г.",  с. Белозем успешно приключи изпълнението на проекта "Носията външен облик на традиция, бит и култура. Изработване на народни носии".
В рамките на проекта "Носията външен облик на традиция, бит и култутра. Изработване на народни носии". Народно читалище "Просвета 1909г.", с. Белозем изработи общо 85 броя традиционни народни носии от Тракийска фолклорна област. Мъжки , женски и детски фолклорни носии ще се използват от всички самодейци на читалището и жителите на Белозем, при провждането на местни празници, възстановка на традиции и обичаи характерни за района на Тракия.
Проекта е финансиран чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за Развитие на Селските Райони - 2014-2020, от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски и съфинансирана от Европейския Земеделски Фонд за развитието на  селските райони по подмярка 19.2. Проекта включва дейности, както и съхраняване на на местното културно-историческо наследство.
Общатастойност на проекта е 22 023.24 лв. с ДДС