Европейски села на белия щъркел

Мархег (Marchegg), Австрия (2002)

Мархег (Marchegg), Австрия (2002)

Мархег е  старинен малък град (3000 жители) с живописен замък, разположен близо до границата със Словения. Щъркеловите гнезда са разположени върху стари дъбове в девствена гора, обявена за резерват. В района се намира и обширната влажна зона „Дунав – Марх – Тая”, включена в списъка на Рамсарската Конвенция за опазване на влажните зони с международно значение.