Проекти

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ № BG06RDNP001-19.034-0003-C01 / 18.08.2020 г.
ПРОЕКТ И ГЛАВНА ЦЕЛ: „Носията - външен облик, бит и култура. Изработване на народни носии“
Целта на проекта е насочена към съхраняване и развитие на местния фолклор, на културните взаимоотношения между поколенията и възпитание в дух на родолюбие и общочовешка нравственост.

РЕЗУЛТАТИ: Изработване на 20 женски тракийски, 20 мъжки тракийски и 45 детски тракийски костюма, които да бъдат използвани за изяви на местни и международни фестивали и събития. Провеждане на концерт за представяне на носиите и популяризиране на културното наследство пред местната общност.

БЕНЕФИЦИЕР: НЧ“ Просвета 1909“, ЕИК: 000456032

Сума на проекта: 22 023.04 лв.
Безвъзмездна финансова помощ - 22 023.04 лв.
Средства от ЕЗФРСР – 19820.74 лв. (90%)
Национално съфинансиране- 2202.30 лв. (10%)

Начална дата на изпълнение на проекта: 18.08.2020 г
Крайна дата на изпълнение на проекта: 17.08.2022 г.
“Опазване и популяризиране на щъркелите в Белозем - Европейското село на белия щъркел в България”:

Целта на проекта е популяризиране и опазване на щъркелите в Белозем - Европейското село на белия щъркел в България от 2005 г. Предвижда изпълнение на природозащитни дейности - изграждане на изкуствени гнезда, оформяне на дървета в подходящ за гнездене на вида, почистване на местообитанията от найлонови и други опасни за птиците отпадъци; информационни и образователни дейности - изработване на уебсайт, информационни пана за щъркелите и провеждане на Национална среща на селата с висока численост на щъркелите в България. Тези дейности следват Местния План за Действие на Белозем, като селище на щъркелите. Проектът се осъществи благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи” и Български дарителски форум.

„Създаване на информационен център за белия щъркел и местообитанията му в европейското село на белия щъркел в България – Белозем“

Проектът има за цел създаване на специализиран информационен център - Белозем „Европейско село на белия щъркел“. Информационния център ще се използва като основен център за всички посетители, идващи или спиращи в Белозем. Акцентът ще бъде не само върху белия щъркел, но и върху инициативата на европейските селища щъркели и тяхната мрежа, като по този начин ще допринесе и за популяризирането им. Същото така ще повишава капацитета на местните структури за развитие на екотуризма. Проекта се финансира от германската фондация EuroNatur.