Новини

***

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ № BG06RDNP001-19.034-0003-C01/ 18.08.2020 г.

Яну. 24, 2022
ПРОЕКТ И ГЛАВНА ЦЕЛ: „Носията - външен облик, бит и култура. Изработване на народни носии“
Целта на проекта е насочена към съхраняване и развитие на местния фолклор, на културните взаимоотношения между поколенията и възпитание в дух на родолюбие и общочовешка нравственост.

РЕЗУЛТАТИ: Изработване на 20 женски тракийски, 20 мъжки тракийски и 45 детски тракийски костюма, които да бъдат използвани за изяви на местни и международни фестивали и събития. Провеждане на концерт за представяне на носиите и популяризиране на културното наследство пред местната общност.

БЕНЕФИЦИЕР: НЧ“ Просвета 1909“, ЕИК: 000456032

Сума на проекта: 22 023.04 лв.
Безвъзмездна финансова помощ - 22 023.04 лв.
Средства от ЕЗФРСР – 19820.74 лв. (90%)
Национално съфинансиране- 2202.30 лв. (10%)

Начална дата на изпълнение на проекта: 18.08.2020 г
Крайна дата на изпълнение на проекта: 17.08.2022 г.