Европейски села на белия щъркел

Порос (Poros), Гърция (2016)
Порос (Poros), Гърция (2016)

Порос е свързано с Белозем чрез р. Марица, която в Гърция се нарича Еврос. Надолу по течението на реката след селото започва и впечатляващата делта на реката, която е обявена за национален парк. Районът на делтата е от изключителна важност за зимуващите и мигриращи птици в Средиземно море.

Тараш (Taraš), Сърбия (2015)
Тараш (Taraš), Сърбия (2015)

Тараш се намира в плодородните заливни низини на река Тиса, на около 40 км северно от вливането и в Дунав. Щъркелите се хранят във влажните ливади, езера, пасища и малки ниви около селото. В непосредствена близост до Тараш има две защитени влажни зони със статут на специален природен резерват: Окани Бара и Ритови Донег Потисия.

Бужица (Buzica), Словакия (2014)
Бужица (Buzica), Словакия (2014)
Разположените в непосредствена близост долини на реките Черехат и Каняпта предоставят идеални условия за живот на местните щъркели. В двора на местното училище е изградено малко езерце, което щъркелите често посещават. В селото се осъществява активна програма за екологично образование включително опръстеняване с цветни пръстени, фестивал през юни и изпращане на отлитащите щъркели през август.
Чешиново-Облешево (Češinovo-Obleševo), Северна Македония (2013)
Чешиново-Облешево (Češinovo-Obleševo), Северна Македония (2013)

Разположено в долината на р. Брегалница селото е заобиколено от обширни оризища, които осигуряват основния поминък на местните хора. Селото може да се похвали с най-голямото щъркелово гнездо в страната и стабилна популация, намираща изобилна храна в оризищата наоколо.

Ескикараагач (Eskikaraağaç), Турция (2011)
Ескикараагач (Eskikaraağaç), Турция (2011)
Селото е разположено на малък полуостров в красивото езеро Улуабат, което е Рамсарско място с разнообразни местообитания – тръстикови масиви, влажни ливади, заливни гори, площи с водни лилии. От години в района на езерото и околните села се изпълняват много дейности за опазване на щъркелите, включително изолиране на електропреносната мрежа и обезопасяване на гнезда. Ескикараагач има свой посетителски център и организира фестивал на щъркела през май.
Алтрой (Аltreu), Швейцаря (2008)
Алтрой (Аltreu), Швейцаря (2008)

Алтрой се намира в кантона Солотурн. Днес в Алтрой има 23 гнездящи двойки след огромни, дългогодишни усилия за връщането на белия щъркел да гнезди в Швейцария. Успешното завръщане на вида се дължи основно на възстановяването в защитена местност „Вити“ на местообитания с богато биоразнообразие, в които щъркелите намират своята естествена храна. В селото има специализиран инфоцентър, представящ успешната програма за връщането на щъркелите като гнездящ вид в страната.

Мархег (Marchegg), Австрия (2002)
Мархег (Marchegg), Австрия (2002)

Мархег е  старинен малък град (3000 жители) с живописен замък, разположен близо до границата със Словения. Щъркеловите гнезда са разположени върху стари дъбове в девствена гора, обявена за резерват. В района се намира и обширната влажна зона „Дунав – Марх – Тая”, включена в списъка на Рамсарската Конвенция за опазване на влажните зони с международно значение.

Пентово – Тикочин (Pentowo k. Tykocina), Полша (2001)
Пентово – Тикочин (Pentowo k. Tykocina), Полша (2001)
Пентово е ферма в близост до с. Тикочин. В района на фермата има над 20 щъркелови гнезда. Тя се намира между два национални парка – „Нарва” и „Биебжа” в живописната долина на р. Нарва. Комплекса от влажни зони е дом и на жизнени популации на черен щъркел и морски орел. 
Мала и Велика Полана (Mala and Velika Polana), Словения (1999)
Мала и Велика Полана (Mala and Velika Polana), Словения (1999)

Тази част на Словения се слави с богатото си биоразнообразие, добре запазени природни територии и влажни зони край р. Мура. Близо до селото се намира гората „Полански лог“ - най-големият комплекс от черна елша в Европа, който предлага подслон на много застрашени растителни и животински видове. Местният фестивал се провежда всяка година в началото на август.

Андрид (Andrid), Румъния (1998)
Андрид (Andrid), Румъния (1998)
Общността на Андрид се състои от 3 села с общо около 2700 жители. Тук щъркелите гнездят основно върху електрически стълбове. Пейзажът е равнинен и се определя от реки, влажни ливади, пасища и земеделски земи.
Малпартида де Касерес (Malpartida de Cáceres), Испания (1997)
Малпартида де Касерес (Malpartida de Cáceres), Испания (1997)

Районът се характеризира с екстензивно земеделие и отглеждане на стари местни породи крави и овце. Щъркелите в тази уникална колония гнездят върху самите скали на природната забележителност „Лос Баруекос“. Дните на щъркела се честват всяка пролет от 1991 г. насам.

Рющед (Rühstädt), Германия (1996)
Рющед (Rühstädt), Германия (1996)
Рющед има 250 жители и е известно с интересната си архитектура на каменните къщи и празника на щъркелите, който се организира от 1986 г. насам от местния „Клуб на щъркелите”. Разположено е в биосферен резерват „Речен Ландшафт Елба”, който представлява най-доброто място за щъркелите в Германия.
Нагибайом (Nagybajom), Унгария (1996)
Нагибайом (Nagybajom), Унгария (1996)

Нагибайом е разположено в съседство със защитена местност „Боронка” - 8000 ха добре поддържани гори, рибарници и пасища. Наблизо е и национален парк „Дунав – Драва”, съхраняващ богато разнообразие от крайречни местообитания и видове. Селото има богат културен живот, който включва и атрактивни мероприятия посветени на щъркела.

Чигоч (Čigoć), Хърватско
Чигоч (Čigoć), Хърватско (1994)
Чигоч има 124 жители и двойно повече щъркели, които напускат селото през есента. Разположено е в природен парк „Лонско поле” на р. Сава, предоставящ отлични условия за живот на щъркелите – 5000 ха ливади и пасища. Чигоч  е своеобразен културен център с добре запазените си традиционни дървени къщи, носии и много атракции, създадени и поддържани от местните хора, в който през юни всяка година се провежда и празник на щъркелите.